Härmed kallas aktieägare i Co-Properties AB (556625-5153) till Årsstämma 2024

Stämman hålls i företagets lokaler i Stena Center, Läraregatan 3, Göteborg, den 18 juni 2024 kl 10:00

Anmälan ska ske senast 15 juni 2024 till Ordförande Allan Ladow på e-post till Allan@ladow.se eller via vanlig post till bolaget. Däri ska anges namn kontaktuppgifter och antal aktier i bolaget.

Ombud m.m. 
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Co-properties AB (publ)/ Styrelsen

Läs dagordningen här

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar