Warning: Undefined array key "options" in /customers/1/5/e/co-properties.se/httpd.www/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192 Hem - Co-Properties

Co-Properties

Fastighets- och solcellsparks investeringar i Sverige

Co-Properties gör fastighets- och solcellsparks investeringar i Sverige i tillväxtnära områden till regionsstäder. 

Om oss

Det här är Co-Properties

Co-Properties investerar i fastigheter och solcellsparker tillsammans med små och medelstora fastighetsinvesterare genom vår digitala handelsplattform. Med Co-Properties som ”lead investor”, med lägst 30% ägarandel, minimerar du din risk och maximerar avkastningen.

Co-Properties är ett helägt dotterbolag till Capital Icons AB

Vision

Co-Properties ska vara den mest attraktiva placeringen i fastighetsrelaterade tillgångar i Sverige och över tid leverera en hög riskjusterad avkastning med god riskspridning i olika portföljbolag.

Mission

Med vår kompetens och aktive ägarfilosofi kan vi bidra till att optimera utvecklingspotentialen i varje fastighets/investering och samtidigt verkar för en hållbar omställning i den svenska fastighetsbranschen.

Projekt

Fastighetsinnehav

Co-Properties Älmhult

Co-Properties Eksjö

Co-Properties Helsingborg

Steg för steg

Investerings- och värdeskapandeprocess

1.

Analys och identifiering

Co-Properties kommer att kontinuerligt arbeta för att identifiera och analysera samt föra dialog med investeringskandidater. Det sker framförallt genom Co-Properties stora och etablerade nätverk inom både fastighets- som solcellsbranschen.

2.

Analys av utvecklingspotential

Potentiella investeringar utvärderas utifrån ett antal parametrar där Co-Properties skapar sig en djupare förståelse för fastighetsbeståndet, risker, marknadsposition, konkurrenslandskap, finansiell historik och tydliga utvecklingsområden.

3.

Beslut om investering

I genomförandefasen går Co-Properties igenom en bekräftande kommersiell, legal och finansiell genomlysning av investeringsobjektet. Vid positivt utfall avslutas processen med förhandling och avtalssignering tillsammans med Born Advokater i Stockholm.

4.

Optimering och utveckling

Co-Properties arbetar aktivt med att stärka de portföljbolag där investeringar har gjorts och berikar dem med fastighets- och transaktionskompetens, affärsutveckling, rätt kontaktnät och kapital.

5.

Löpande analys av avkastning och utvecklingspotential

Co-Properties genomför löpande analyser av befintliga innehav i portföljen för att säkerställa att varje enskilt innehav ger förväntad avkastning och visar utvecklingspotential tillsammans med samarbetspartnern Croisette.

6.

Behålla, utveckla och eventuellt avyttra

Co-Properties gör löpande avvägningar kring varje innehavs bidragande till portföljens tillväxtförmåga, risk och bästa avkastning.

IR

Investor Relations

Nyheter

Kallelse till bolagstämma i Capital Icons AB (publ)

Aktieägarna i Capital Icons AB (publ), 556625–5153 (”Bolaget”) kallas härmed till  årsstämma den 8 september 2023 kl. 14.00 på Vasagatan 10, Stockholm. 

Styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras genom fysisk närvaro av aktieägare,  ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före  stämman. 

Anmälan 

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska vara införd i aktieboken på dagen för  bolagsstämman samt senast den 4 september 2023 anmäla sig.  

Ombud m m 

Om aktieägaren röstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär  tillhandahålls av Bolaget på begäran och finns även tillgängligt på Bolagets hemsida www.co properties.se. Fullmakt gäller ett (1) år från utfärdande. Om aktieägaren är en juridisk person  ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling, ej äldre än ett (1) år, som utvisar  behörig firmatecknare biläggas formuläret. 

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar 

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen  anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden  som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan  inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets  förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen  till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, d.v.s. senast 25 september 2023, till Capital Icons,  Vasagatan 10, SE-111 22 Stockholm eller per e-post till vote@capitalicons.com. Upplysningarna  lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.co-properties.se senast 4 september 2022. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som begärt  dem och uppgivit sin adress.

Förslag till dagordning 

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Godkännande av dagordning  

4. Val av två justeringspersoner 

5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning  och koncernrevisionsberättelse 

7. Beslut om  

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt  

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning 

b. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda  balansräkningen 

c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören  8. Fastställande av arvoden till styrelsen 

9. Fastställande av arvode till revisorn 

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter  11. Val av styrelse 

12. Val av revisor 

13. Val av valberedning 

14. Beslut om nedströms fusion av Capital Icons AB med dotterbolaget Co-Properties  Nordic Holding AB med organisations nr 559190-3215 

15. Beslut om ändring av bolagsordningen 

16. Beslut om emission av teckningsoptioner 

17. Beslut om emission av teckningsoptioner 

18. Beslut om emission av teckningsoptioner 

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner 

Förslag till beslut  

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman 

Aktieägaren Stig Norberg föreslår att Lars Britse utses till ordförande vid årsstämman. 

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd 

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserat på  bolagsstämmoaktieboken, kontrollerad av justeringspersonerna. 

Punkt 4 – Val av två justeringspersoner 

Aktieägaren Stig Norberg föreslår att Pehr-Johan Fager och Rolf Lundström (eller, vid  förhinder, den som styrelsen istället anvisar) väljs till justeringspersoner. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och rätt återgivna i  stämmoprotokollet. 

Punkt 7 b – Dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda  balansräkningen 

Styrelsen föreslår ingen utdelning. 

Punkt 8 – 13 – Fastställande av antalet ledamöter, suppleanter och antalet revisorer och  revisorssuppleanter, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till  styrelsen och av revisor, val av valberedning

Aktieägaren Stig Norberg föreslår att styrelsen att beslut tas om nya ledamöter på  bolagsstämman, förankrat hos de två största. Det föreslås att Jan Håkansson, Mazars AB, omväljs som revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. Inget arvode ska  utgå till styrelsens ledamöter. Styrelsen föreslår att ingen valberedning utses.  

Punkt 15 – Beslut om ändring av bolagsordningen 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen i syfte att ändra  företagsnamn och verksamhet för att tydliggöra bolagets nya verksamhet samt för att  möjliggöra kapitalanskaffning och att stämma hålls på annan ort än där styrelsen har sitt säte. Styrelsen föreslår följande ändringar. 

Nuvarande lydelser: 

1 Företagsnamn 

1.1 Bolagets företagsnamn är Capital Icons AB (publ). 

2. Bolagets säte 

2.1 Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun, Sverige 

4 Aktiekapital 

4.1 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.  

5 Antal Aktier 

5.1 Antalet aktier skall vara lägst 125 000 000 st. och högst 500 000 000 st. Bolagsstämma får, förutom där styrelsen har sitt säte, hållas i Stockholms kommun. 

Föreslagna lydelser: 

1 Företagsnamn 

1.1 Bolagets företagsnamn är Capital Invest AB (publ). 

2 Säte 

2.1 Bolaget har sitt säte i Göteborgs kommun, Sverige 

4 Aktiekapital 

4.1 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 3 000 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.  5 Antal Aktier 

5.1 Antalet aktier skall vara lägst 300 000 000 st. och högst 1 000 000 000 st. 

Styrelsen ska bemyndigas att göra de justeringar som bedöms nödvändiga för att registrera  beslutet hos Bolagsverket. Bemyndigandet innefattar att föreslå nya namnförslag för det fall  ovan förslag inte godkänns.  

14. Beslut om fusionering 

Genom att slå samman två företag skapar vi en starkare, tydligare och mer konkurrenskraftigt  moderbolag. Ökar bolagets lönsamhet genom att vi minskar de administrativ kostnaderna.  Vidare skapar vi bättre förutsättningar att nå en större kund- och investerar bas. Vi skapar  vidare ett starkare varumärke och en starkare position på marknaden.  

15 – Beslut om emission av teckningsoptioner 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en emission av 33 400 000 vederlagsfria  teckningsoptioner till Porthole Investment AB på följande villkor. Teckning av  teckningsoptioner ska ske senast den 11 oktober 2023. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget senast den 31 oktober 2023 till en kurs om 0,05 kr 

per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria  överkursfonden. Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning från och med  den dag de nya aktierna tagits upp i aktieboken. De fullständiga villkoren för  teckningsoptionerna framgår av det fullständiga förslaget. Som framgår därav kan  teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma  att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall. 

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå  till högst 334 000 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att  omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till  teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera.  

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig  erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. 

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar kunna betala  konsultarvode 2021 och 2022, enligt skriftligt uppdragsavtal, till Porthole Investment AB med  aktier. 

Punkt 16 – Beslut om emission av teckningsoptioner 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en emission av 5 500 000 vederlagsfria  teckningsoptioner till Norremöllan Invest AB på följande villkor. Teckning av  teckningsoptioner ska ske senast den 11 oktober 2023. Varje teckningsoption berättigar till  teckning av en (1) ny aktie av serie B i Bolaget senast den 30 april 2022 till en kurs om 0,05 kr  per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria  överkursfonden. Aktie som utgivits efter teckning medför rätt till vinstutdelning från och med  den dag de nya aktierna tagits upp i aktieboken. De fullständiga villkoren för  teckningsoptionerna framgår av det fullständiga förslaget. Som framgår därav kan  teckningskursen liksom antalet aktier som teckningsoption berättigar till teckning av komma  att omräknas vid fondemission, nyemission samt i vissa andra fall. 

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå  till högst 55 000 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att  omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till  teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera.  

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar kunna betala  konsultarvode till Norremöllan Invest AB med aktier. 

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig  erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. 

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig  erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå  till högst 389 000 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att  omräkning av teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till  teckning av kan komma att ske till följd av emissioner med mera.  

Styrelsen bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig  erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. 

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier  och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler Styrelsen för Capital Icons AB (publ) (”Capital”)  föreslår att årsstämman den 8 september 2023 beslutar om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller  flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från  aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller  konvertibler motsvarande en utspädning om maximalt 20 procent av Capital Icons aktiekapital och  totala röstetal vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Sådant beslut kan  föreskriva betalning genom apport, genom kvittning och/eller på andra villkor. Syftet med  bemyndigandet är att öka Capitals finansiella flexibilitet. Om styrelsen fattar beslut om emission med  avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får skälen vara att tillföra bolaget nytt kapital och/eller nya  aktieägare av strategisk betydelse för bolaget. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska  grunden för emissionskursen vara marknadsmässig.  

Bemyndigande  

Styrelsen föreslår att VD, eller den VD utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i  ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.  

Majoritetskrav  

Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier och/eller  teckningsoptioner och/eller konvertibler kräver att beslutet biträds av aktieägare representerande  minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna. 

Handlingar m m 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www. co-properties.se, från och med den 4 september 2023. Kopior av dessa handlingar kommer att  sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. För giltigt beslut av enligt  punkt 15, 16 och 17 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de  avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut av enligt  punkt 14 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna  rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. 

Aktier och röster 

Bolaget har 309 515 818 aktier och 381 515 818 röster. 

Capital Icons AB(publ) 

Styrelsen

Bolagsstämma i Capital Icons AB (publ)

Styrelsen i Capital Icons AB (publ), org. nr. 556625-5153, har kallat till bolagsstämma fredagen den 8 september 2023. Rätt att genom poströstning delta på stämman har den som är införd i aktieboken på dagen för stämman till Capital Icons AB, Vasagatan 10, SE-111 20 Stockholm eller per e-post till vote@capitalicons.com så att anmälan är Bolaget tillhanda senast den senast den 4 september 2023. Kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida, har publicerats i Post- och Inrikes Tidningar och kommer att sändas till de aktieägare som  begär det och uppger sin postadress.

Sista chansen att teckna i Co-Properties!

Sista chansen att teckna i Co-Properties! Teckna senast 31/5.

Co-Properties gör fastighets- och solcellsparks investeringar i Sverige genom delägda portföljbolag tillsammans med små och medelstora fastighetsinvesterare genom vår egenutvecklade digitala handelsplatform Covest. Co-Properties blir som lägst 30% delägare i alla investeringar.

Bolaget skall genom aktivt värdeskapande och god riskspridning leverera en hög riskjusterad avkastning över tid.

Co-Properties ska vara den mest attraktiva placeringen i fastighetsrelaterade tillgångar i Sverige och över tid leverera en hög riskjusterad avkastning med god riskspridning i olika portföljbolag.

Co-Properties investerar långsiktigt i lönsamma fastigheter, idag äger och förvaltar de över 130 lägenheter. Genom Co-Properties får delägare investera i fastigheter som vanligtvis är otillgängliga för allmänheten. Co-Properties är grundat i syfte att erbjuda investeringsmöjlighet i en grupp av fastigheter med målet att generera god värdeökning till aktieägarna i form av avkastning från utdelning, avyttring eller notering. Co-Properties investeringspolicy är opportunistisk, och en utvärdering sker löpande av intressanta finansierings- och investeringsmöjligheter, varvid det huvudsakliga investeringsfokuset ligger på fastigheter.

StrategiQ ökar ägandet i Covests moderbolag Co-Properties Nordic Holding

Nuvarande aktieägaren StrategiQ Företagspartner AB, med den Göteborgsbaserade finansmannen Rolf Lundström som ägare, ökar ägandet i Co-Properties Nordic Holding från 2,43 % till beräknat 26,3 % och blir därmed bolagets störste aktieägare. Rolf Lundström är känd som grundare till spelbolaget Cherry Casino som sedan såldes till det som idag är Betsson. Därefter var han och Provobis tidigare största aktieägare i hotellkoncernen Scandic, men är idag mycket aktiv aktör på fastighetsmarknaden. Genom Provobis är Rolf storägare i investmentbolaget Svolder, den digital nischbanken Collector etc. Tillsammans med Erik Selin har Rolf och Provobis engagemang i olika bolag. Nu väljer han alltså att investera i det nya Co-Properties som utvecklat den unika digitala handelsplattformen för såväl fastighets- som solparksinvesteringar – COVEST.se. Lanseringen var den 24 april. Läs mer på www.covest.se.

”När jag kom i kontakt med grundarna för Covest stod det genast klart att företaget och utvecklingen är någonting som är alldeles unikt på fastighetsmarknaden. Därmed var det självklart för mig att vara med på den resan och låta StrategiQ Företagspartner, bolag inom Provobis, att delvis hålla i rodret genom att vara huvudägare” säger Rolf Lundström.

Den Göteborgsbaserade fastighetsägaren och välkände travhästägaren Hans-Gunnar Heed har genom bolaget Drängsered Fastigheter AB tecknat sig för 3 MSEK och ägande om 15,2 % av aktierna. Hans-Gunnar Heed med familj kontrollerar ett flertal helägda bolag inom både fastighetsbranschen som FM Finans AB, FM Reklam m.fl.

Jörns Bullmarknad AB, bolagets tidigare störste aktieägare, har konverterat ett reverslån om 2 MSEK till nya aktier till kursen 10 öre, enligt villkor i reversen, ägandet uppgår därefter till 16,2 %. Jörns Bullmarknad AB är stor aktieägare i ett flertal noterade och onoterade bolag.

Dulverton AB, med ägaren Joakim Bladh, har tecknat sig i den pågående emissionen med 1 MSEK till kursen 10 öre eller 10 miljoner aktier som del av köpeskillingen vid Capital Icons köp av Dulverton Fastigheter AB som bolaget tillträdde den 5 april.

Co-Properties äger och förvaltar idag ett bestånd om motsvarande cirka 140 miljoner SEK i fastigheter främst i södra Sverige, men förvärv av solparksanläggningar ligger i slutfasen, som man erbjuder marknaden samt handlarna genom sin digitala handelsplattform COVEST.se Bolagets målsättning är att inom en 5 års period äga och förvalta fastigheter i primärt södra Sverige överstigande 1 miljard.

Den pågående PRE-IPO beräknas inbringa 15 MSEK före emissionskostnader om 1 MSEK.

Co-Properties Nordic Holding AB gm. Styrelsen

Förvärvsavtal undertecknat med Drängsered Fastigheter AB

Capital Icons AB (publ.) har tecknat förvärvsavtal med Drängsered Fastigheter AB som säljer 100 % av aktierna FM Helsingborg AB. Tillträdet är planerat till senast 1 juli 2023.

Totalt överenskommet fastighetspris uppgår till 95,5 MSEK. 7 fastigheter och 51 lägenheter, 83 % avser centrala Helsingborg, med en total BOA om 3 704 kvm, 0,5 % vakansgrad och genererar årliga intäkter om ca 5,4 MSEK med ett bedömt driftsnetto om 3,7 MSEK.

Förvärvet sker i bolagsform och köpeskillingen kommer att fastställas genom sedvanlig beräkning av målbolagets egna kapital med tillägg för skillnaden mellan överenskommet fastighetspris för fastigheterna (uppgående till ca 95,5 MSEK) och fastigheternas bokförda värde per dagen för tillträdet av målbolaget och med avdrag för latent skatt. Marknadsvärdet var i juni 2022 ca 107,4 MSEK.

För 2023 påverkar förvärvet Capital Icons intäkter med 2,7 MSEK. Affären villkoras av slutgiltigt skriftligt godkännande av vår SEB, övrig finansiering är säkerställd.

Med aktuellt förvärv inkl. förvärvet av Dulverton Fastigheter AB, skapar Capital Icons redan initialt en attraktiv plattform för vår digitala fastighetsplattform COVEST.se med betydande kassaflöde och substans. Vi bildar därmed ytterligare 3 portföljbolag med 1 Co-Properties Helsingborg 1 AB, 2 Co-Properties Helsingborg 2 AB samt Co-Properties Höganäs AB. Ett fastighetsbestånd om totalt 140 MSEK.

Capital Icons avser att identifiera en rad möjligheter att expandera med kompletterande fastighetsportfölj-bolag med en bred portfölj av tillgångar som sträcker sig över flera fastighetssegment och geografiska marknader i syfte att skapa en attraktiv riskjusterad avkastning över tid ex. solelproduktions anläggningar. 

Capital Icons AB (publ) gm. styrelsen

Presentationer

Operativt team

Lars Britse - Styrelseordförande

Hassan Mian - CTO

IR kontakter

Lars Britse - Styrelseordförande

Aktier & transaktioner

Var kan jag se mina aktier och transaktioner?

Vi för digital aktiebok hos Nordiska Värdepappersregistret som är ett världsledande värdepappersregister för onoterade bolag.

Genom att du som aktieägare öppnar en kostnadsfri aktiedepå hos vpz.se ser du dina aktier och transaktioner där. Utöver digitala aktieboken som förs på VPZ så kan du följa utvecklingen i vår investerarportal.

Kom i kontakt med oss

Lars Britse - Styrelseordförande

Efter ca 15 år i byggbranschen har Lars ett stort nätverk av fastighetsägare, exploatörer, byggherrar, entreprenörer, arkitekter mm. Lars har som representant för materialleverantör eller exploatör varit involverad i att förverkliga samhällsbyggnader, komersiella fastigheter och bostadshus. Lars har suttit med i flera projekt där fastigheter ska uppdateras och förbättra sina driftsnetton inför transaktioner.

Hassan Mian - CTO

VD/ägare till Will & Skill, konsult till Co-Properties. Har de sista 10 åren utvecklat över 150 digitala projekt. Utbildare av nya utvecklare för IHM, Nackademin och KYH.