Kallelse till extra bolagstämma i Capital Icons AB (publ) (under namnändring till Co-Properties AB)

Aktieägarna i Capital Icons AB (publ), 556625-5153 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma Kl. 15.00 den 19 april 2024. Stämman kommer ske i företagets lokaler Vasagatan 10, Stockholm eller via videolänk till anmälda aktieägare, 

Anmälan 
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av NVR förda aktieboken på dagen för årsstämman och dels senast den 11 april 2023 anmäla sitt deltagande till via e-post till pjfager@gmail.com. 

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer,

adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. 

Ombud m.m. 
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Capital Icons AB (publ)/ Styrelsen

Läs dagordningen här

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar