Härmed kallas aktieägare i Co-Properties AB (556625-5153) till Årsstämma 2024

Stämman hålls i företagets lokaler i Stena Center, Läraregatan 3, Göteborg, den 18 juni 2024 Anmälan ska ske senast 15 juni 2024 till Ordförande Allan Ladow på e-post till Allan@ladow.se eller via vanlig post till bolaget. Däri ska anges namn kontaktuppgifter och antal aktier i bolaget. Ombud m.m. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad […]

Kallelse till bolagstämma i Capital Icons AB (publ)

Aktieägarna i Capital Icons AB (publ), 556625–5153 (”Bolaget”) kallas härmed till  årsstämma den 8 september 2023 kl. 14.00 på Vasagatan 10, Stockholm.  Styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras genom fysisk närvaro av aktieägare,  ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före  stämman.  Anmälan  Aktieägare som önskar delta vid stämman […]

Bolagsstämma i Capital Icons AB (publ)

Styrelsen i Capital Icons AB (publ), org. nr. 556625-5153, har kallat till bolagsstämma fredagen den 8 september 2023. Rätt att genom poströstning delta på stämman har den som är införd i aktieboken på dagen för stämman till Capital Icons AB, Vasagatan 10, SE-111 20 Stockholm eller per e-post till vote@capitalicons.com så att anmälan är Bolaget tillhanda senast […]

Sista chansen att teckna i Co-Properties!

Sista chansen att teckna i Co-Properties! Teckna senast 31/5. Co-Properties gör fastighets- och solcellsparks investeringar i Sverige genom delägda portföljbolag tillsammans med små och medelstora fastighetsinvesterare genom vår egenutvecklade digitala handelsplatform Covest. Co-Properties blir som lägst 30% delägare i alla investeringar. Bolaget skall genom aktivt värdeskapande och god riskspridning leverera en hög riskjusterad avkastning över […]

StrategiQ ökar ägandet i Covests moderbolag Co-Properties Nordic Holding

Nuvarande aktieägaren StrategiQ Företagspartner AB, med den Göteborgsbaserade finansmannen Rolf Lundström som ägare, ökar ägandet i Co-Properties Nordic Holding från 2,43 % till beräknat 26,3 % och blir därmed bolagets störste aktieägare. Rolf Lundström är känd som grundare till spelbolaget Cherry Casino som sedan såldes till det som idag är Betsson. Därefter var han och Provobis […]

Förvärvsavtal undertecknat med Drängsered Fastigheter AB

Capital Icons AB (publ.) har tecknat förvärvsavtal med Drängsered Fastigheter AB som säljer 100 % av aktierna FM Helsingborg AB. Tillträdet är planerat till senast 1 juli 2023. Totalt överenskommet fastighetspris uppgår till 95,5 MSEK. 7 fastigheter och 51 lägenheter, 83 % avser centrala Helsingborg, med en total BOA om 3 704 kvm, 0,5 % […]