Frågor och svar

Vanliga frågor från investerare

Varför behövs Co-Properties?

Bostadsinvesteringar har historiskt sett varit en de mest lönsamma investeringar man kunnat göra. Många av oss har själva eller har bekanta som sålt sin lägenhet med en fin vinst, fast att man genom bolån betalat ränta på investeringen.

Co-Properties tar denna investeringsmöjlighet till småspararna genom crowdfunding-konceptet. Genom att dela upp varje bostadsobjekt i flera delar kan man med mindre belopp vara med och spekulera i bostäders värdeutveckling, samtidigt som man genom uthyrning även får löpande hyresintäkter. Då vi crowdfundar ihop hela köpeskillingen och således inga bolån behöver tas, så äts heller inte vinsten upp av räntebetalningar.

Hur går en investering till?

När du hittat ett av våra investeringsobjekt som du gillar så väljer du hur mycket av köpeskillingen du vill reservera (0,5-100%). När objektet är 100% reserverat så genereras digitala skuldebrev via Scrive som skrivs under med BankID, vilket ger dig en fordran kopplat till det specifika bostadsobjektet. Kapital överförs via ett klientmedelskonto och bostaden förvärvas, förädlas och hyrs snarast ut för att generera hyresintäkter som betalas ut till samtliga investerare i objektet på årsbasis. När den förutbestämda tidsperioden för din investering går mot sitt slut så säljs objektet till högstbjudande genom etablerade fastighetsmäklare. Avkastningen på din investering bestäms av bostadens värdeutveckling samt din del av hyresintäkterna.

Dock är ingen investering riskfri och om bostadsobjektet vid försäljning fallit i värde så kan detta resultera i negativ avkastning, dvs. att du får tillbaka mindre än din ursprungliga investering. De löpande hyresintäkterna hjälper dock till att motverka detta.

Vad är minsta belopp man kan investera?

Det beror på. Varje investeringsobjekt är uppdelat i 200 delar (0,5%) så t.ex. om ett radhus i Spanien kostar 300,000 €, så är 1500 € minsta investering. Investering och återbetalning sker alltid i euro för att undvika valutarisker.

Vad blir det för årlig avkastning?

Det går inte att säga, alla objekt på Co-Properties plattform är unika med sina specifika förutsättningar för värdeutveckling och uthyrning.

Co-Properties erbjuder via sin plattform investeringsobjekt som vi genom våra samarbetspartner anser ha goda förutsättningar för uthyrning och värdeökning. Dock så kan vad som helst hända och vi garanterar inte någon avkastning på din investering, vi erbjuder endast möjligheten för privatpersoner och företag att spekulera i specifika bostadsobjekts värdeutveckling över tid.

Vad kostar det och hur tjänar ni pengar?

Vi tjänar pengar när våra användare tjänar pengar, då vårt arvode utgörs av 20% av de hyresintäkter samt värdeökning som våra investeringsobjekt genererar. Så om våra användare inte gör vinst på sin investering, så tar vi heller inte ut något arvode. Detta gör att vi hela tiden strävar att erbjuda de mest lovande investeringsobjekten på de mest attraktiva bostadsmarknaderna. Utöver detta tillkommer en administrationsavgift på 90 EUR för generering av de skuldebrev som upprättas.

 

Vilka risker är förknippade med en bostadsinvestering?

All spekulation är förknippad med risk. Co-Properties garanterar inte att våra investeringsobjekt kommer att gå med vinst, vi erbjuder endast möjligheten för privatpersoner och företag att spekulera i ett visst bostadsobjekt värdeutveckling över tid. Likt en aktie både kan gå upp och ned i värde, likaså kan ett bostadsobjekt.

I det fallet ett bostadsobjekt vid försäljning gått ner i värde, kan detta resultera i negativ avkastning, dvs att du som investerare i objektet kan få tillbaka mindre än din ursprungliga investering. De löpande hyresintäkterna hjälper dock till att motverka detta.

Observera att denna risköversikt är endast översiktlig och är inte på något sätt en heltäckande redogörelse för de risker som investeringen är förknippad med för Långivaren.  

Risker relaterade till lånet i stort

  • Lånet till Låntagaren är ett lån utan säkerhet (s.k. blancolån) och innebär inte att Långivaren får någon äganderätt till fastigheten. 
  • Hela eller delar av Långivarens investering i form av lån kan gå förlorad.  
  • Långivarens investering genom lån omfattas inte av bestämmelserna i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller lagen (1999:158) om investerarskydd (eller annan icke uttryckligen angiven garanti) vilket innebär att Långivaren inte kan få någon ersättning i enlighet med dessa regler om Låntagaren går i konkurs eller annars har betalningssvårigheter.
  • Lånet består av ett enkelt skuldebrev som inte får överlåtas utan Låntagarens medgivande. Detta medför att det inte finns någon möjlighet för Långivaren att sälja sitt lån, vilket innebär att det investerade kapitalet är låst under lånets löptid.
  • Kreditrisken hos Låntagaren är svårare att överblicka för lån med lång löptid än för lån med kortare löptid.

Vad är Co-Properties Proptech-paket?

Proptech är en förkortning av Property Technology och innebär en digitalisering av flera av en bostads delar. Co-Properties Proptech-paket är framtaget i samarbete med AB Gryningsteknik och installeras på samtliga våra förvärvade bostadsobjekt. Det kopplar upp flera av bostadens system till internet och består av bland annat digitala lås, smarta brytare, larm, solfilm med nanoteknik mm och är framför allt utformat för att optimera energiförbrukningen av bostaden för att få ner kostnaderna för kyla i våra objekt i Spanien.

Detta system sitter kvar när bostaden säljs vidare och kan påverka bostadsobjektets slutpris positivt.

Hur beskattas hyresintäkter och avkastning?

Både hyresintäkter och vinst/avkastning från värdeökning (efter avdrag för skatter, arvoden och andra kostnader) beskattas med 30% kapitalvinstskatt. Kontrolluppgifter för detta levereras till skatteverket av Co-Properties för privatpersoner medans investeringar som görs via företag, själva är skyldiga att redovisa detta.

Varför visas investeringsmålet i EUR och inte SEK?

For att undvika valutarisker så görs alla insättningar och utbetalningar i Euro, då detta är den valuta som vi förvärvar, får hyresintäkter och avyttrar fastigheter för.

Hur bestäms priset på ett investeringsobjekt?

Vi jobbar med etablerade mäklare i Spanien och har exklusivitet på våra investeringsobjekt under en viss tidsperiod. Det investeringsmål som är presenterat för respektive investeringsobjekt är den köpeskilling som mäklaren förhandlat med säljaren, kostnaden för Co-Properties proptech-paket (ca. 5,000 €, beroende på storlek) plus de 11,5% i tillägg som är förknippade med förvärv av befintliga bostäder i Spanien (överföringsskatt, notariekostnader, registrering i fastighetsregistret mm). När ett bostadsobjekt säljs vidare och lånen till våra investerare betalas tillbaka, presenteras en kalkyl där resultatet av objektets intäkter, kostnader, arvoden och resultat redovisas.

I vissa av våra investeringsobjekt finns även en renoveringsbudget inräknat i priset för att förädla objektet med t.ex nya ytskikt, vitvaror etc.